Obchodní podmínky

Podstatné info v Jak nakupovat.
Následující text je plné znění obchodních podmínek eshopu Smisenka.cz.

Obchodní podmínky jsou platné od 20. 10. 2013 a platí pro nákup v internetovém obchodě smisenka.cz a upravují práva a povinnosti prodávajícího (Daniel Beránek, s místem podnikání v Brně, Křenová 79, IČ 01818619, zapsaný v živnostenském rejstříku Magistrátu města Brna) a kupujícího, které vznikají na základě kupní smlouvy uzavírané mezi oběma stranami. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. K ceně zboží se připočte pouze dopravné a balné, které si kupující sám zvolí. Po úspěšném dokončení objednávky bude kupujícímu doručen potvrzující email. Znění Obchodních podmínek může prodávající upravovat. Úpravou nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Podmínky odlišné od Obchodních podmínek lze sjednat v Kupní smlouvě, která má poté přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

Kontaktní a fakturační údaje, výdejní a doručovací adresa

Daniel Beránek, Křenová 79, 602 00 Brno (místo podnikání a provozovna), IČ 01818619, neplátce DPH, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku. Tel. 774 501 621; mail: smisenka@smisenka.cz. Provozní doba: PO - PA 12 - 20 h. Kontaktní formulář zde

Způsob platby, dodání nebo plnění

Způsob platby a dodání zboží si kupující zvolí prostřednictvím objednávkového formuláře. Prodávající je povinen dodat zboží na místo uvedené kupujícím v objednávce zvoleným způsobem. Kupující je povinen uvést správnou adresu a převzít zboží při dodání. Pokud zboží kupující nepřevezme, je prodávající oprávněn požadovat náhradu nákladů spojených s dodáním a uskladněním zboží (tedy částku odpovídající zvolenému způsobu dodání). Prodávající je zároveň oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Při převzetí objednávky od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě závad toto neprodleně oznámit přepravci (Česká pošta, Uloženka). V případě shledání porušení obalu nemusí kupující od přepravce zásilku převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti, a na případnou pozdější reklamaci kvůli porušení obalu zásilky nebude brán zřetel. Doporučujeme tedy v případě zjištění mechanického poškození zboží či neúplnosti zásilky požadovat sepsání záznamu o této skutečnosti.

Vybrané zboží lze dodat:

  1. doporučeně prostřednictvím České pošty
  2. osobním odběrem v sídle firmy
  3. osobním odběrem ve výdejním místě Uloženka

Vybrané zboží lze zaplatit:

  • Bezhotovostním převodem na bankovní účet 2600435648/2010 (FIO) - dodání objednávky doporučeně Českou poštou, osobní odběr v sídle firmy, osobní odběr ve výdejním místě Uloženka.
  • Platbou v hotovosti – osobní odběr v sídle firmy, osobní odběr ve výdejním místě Uloženka.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží, tedy ceny zboží a poštovného a balného. Daňový doklad – fakturu vystaví a zašle prodávající kupujícímu společně se zbožím. Fakturu lze po vyžádání zaslat i v elektronické podobě.

Doba dodání zboží

  1. V případě bezhotovostní platby objednávku odesíláme nejpozději další pracovní den po připsání částky na účet.
  2. Osobní odběr v sídle firmy Beránek/Mahdalová, Křenová 79, Brno-Trnitá lze uskutečnit PO – PÁ od 13:00 do 19:00 hodin (při objednávce do 12:00 týž den, při objednávce od 12:01 den následující). Do poznámky při objednávání zboží napište přibližný termín, kdy si zboží vyzvednete. Popř. dle domluvy i v jinou denní dobu a víkendy – opět do poznámky navrhněte termín (klidně i víc než jeden), který buď potvrdíme nebo nabídneme jiný.
  3. Ve výdejním místě Ulozenka.cz lze objednávku vyzvednout v následující pracovní den při objednávce do 12:00, nebo za 48 hodin v případě objednání od 12:01 hod (Ulozenka.cz Vám zašle informační email a SMS o uložení zásilky).

Náklady na dodání zboží: poštovné a balné*

Způsob dodání Cena Kč Zdarma nad
 doporučená zásilka Česká pošta 69,- 999,-
 osobní odběr Brno zdarma 0,-
 osobní odběr Uloženka.cz připravujeme připravujeme
 dobírka Uloženka.cz připravujeme připravujeme
 roznáška Brno připravujeme připravujeme

* vztahuje se pouze na Českou republiku

Společně s kupní cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Celková cena objednávky je splatná v případě dodání osobním převzetím a dobírkou převzetím zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy, tedy od objednání zboží. Po tuto dobu je prodávající povinen rezervovat zboží pro kupujícího. Pokud ve lhůtě 10 dnů od objednání zboží kupující toto neuhradí, prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě bude kupujícímu zaslán informační email. Prodejci připsáním částky na bankovní účet vzniká povinnost odeslat zboží kupujícímu v následující pracovní den (nejpozději do 5 pracovních dnů – o této skutečnosti je povinný informovat kupujícího formou emailové zprávy). Prodejce je povinen v případě osobního převzetí zboží kupujícímu toto umožnit v domluvenou dobu, v případě neschopnosti závazku dostát je povinen s dostatečným předstihem kontaktovat kupujícího. Dobírka u České pošty bude zaslána s úložní dobou 10 dní, při nevyzvednutí dobírky je kupující povinen uhradit balné a dopravné Kč 89,-.

Záruční doba, reklamační řád

Záruční doba zboží činí 24 měsíců nebo dle data spotřeby. Při podávání reklamace je kupující povinen doložit doklad o koupi, nebo jinak prokázat nákup zboží na smisenka.cz, a popsat závadu. Záruka se vztahuje pouze na materiálové a výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním a používáním v rozporu s návodem, poškozením živly, poškozením nadměrným zatěžováním, poškozením při přepravě. Zboží proto při převzetí zásilkovou službou vždy pečlivě zkontrolujte, poškozené či jinak znehodnocené balíky reklamujte přímo u dopravce. V případě oprávněné reklamace je zboží kupujícímu bezplatně opraveno. Jedná-li se o závadu neodstranitelnou, je zboží vyměněno za nové. V tom případě se na zboží vztahuje nová záruční lhůta. Zákonná lhůta pro vyřízení reklamace je 30 kalendářních dnů ode dne přijetí reklamace. Po této lhůtě má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy, nebo výměnu zboží.

Poučení o právu odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů od obdržení zboží

V souladu se §53 odst. 7 Občanského zákoníku má kupující možnost do 14 kalendářních dnů odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, můžete zboží po předchozí domluvě zaslat zpět na adresu sídla firmy doporučenou zásilkou (peníze za vrácenou objednávku budou v tom případě odeslány na účet kupujícího do 5 pracovních dnů) anebo přinést zboží do sídla firmy (vrácení peněz proběhne v hotovosti na místě nebo dle domluvy). Zboží neposílejte na dobírku - nebude převzato.  Poštovné za vrácení zboží si kupující hradí sám. Takto vrácené zboží nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně originálního obalu, bonusů, návodu atd.), s originálním dokladem o koupi (případně jinak prokazatelně doložit uzavření smlouvy). Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, či se jedná o zboží, které pro svůj charakter nemůže být vráceno. Odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je doručeno do 14 dnů od převzetí plnění.

Změna či zrušení objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit či změnit objednávku nebo její část v případě, že není schopen obstarat požadované zboží v požadovaném množství nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží určená dodavatelem, případně má pochybnosti o důvěryhodnosti kupujícího či údajích uvedených v objednávce a domnívá se, že jednání kupujícího by mohlo vést k finanční újmě prodávajícího. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Případné dohodnuté změny v objednávce zanese prodávající do objednávkového systému. V případě, že kupujícímu touto situací vzniknou jakékoliv přeplatky či nedoplatky u prodávajícího, zavazují se obě smluvní strany tyto finanční položky neprodleně vyrovnat.

Ochrana osobních údajů

Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v rozsahu minimálním, nutném pro doručení zboží. Kupující je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Prodávající může zrušit uživatelský účet nepoužívaný déle než 12 měsíců, nebo pokud kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy nebo obchodních podmínek. Prodávající může odmítnout objednávku, pokud kupující v minulosti nepřevzal zboží nebo nezaplatil kupní cenu. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu. Vytvoření uživatelského účtu není podmínkou pro objednání zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu. Podnikatelský subjekt/prodávající je registrován na Úřadě pro ochranu osobních údajů dle platných předpisů.

Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.